*** به آبـي دلان خـوش آمديـد ***

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک
 • :nish:
  nish
  nish
 • :sigar:
  sigar
  sigar
 • :hey:
  hey
  hey
 • :dep:
  depres
  depres
 • :asabi:
  asabi
  asabi
 • :1:
  1
  1
 • :5:
  5
  5
 • :10:
  10
  10
 • :8:
  8
  8
 • :11:
  11
  11
 • :6:
  6
  6
 • :9:
  9
  9
 • :16:
  16
  16
 • :4:
  4
  4
 • :barareh:
  Barareh
  Barareh
 • :41:
  41
  41
 • :3:
  3
  3
 • :24:
  24
  24
 • :15:
  15
  15
 • :19:
  19
  19
 • :71:
  71
  71
 • :43:
  43
  43
 • :13:
  13
  13
 • :53:
  53
  53
 • :36:
  36
  36
 • :2:
  2
  2
 • :20:
  20
  20
 • :12:
  12
  12
 • :40:
  40
  40
 • :46:
  46
  46
 • :39:
  39
  39
 • :7:
  7
  7
 • :65:
  65
  65
 • :69:
  69
  69
 • :67:
  67
  67
 • :45:
  45
  45
 • :33:
  33
  33
 • :70:
  70
  70
 • :102:
  102
  102
 • :47:
  47
  47
 • :31:
  31
  31
 • :14:
  14
  14
 • :17:
  17
  17
 • :42:
  42
  42
 • :104:
  104
  104
 • :30:
  30
  30
 • :44:
  44
  44
 • :32:
  32
  32
 • :78:
  78
  78
 • :37:
  37
  37
 • :35:
  35
  35
 • :103:
  103
  103
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :96:
  96
  96
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :good:
  Good
  Good
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :beee:
  Beee
  Beee
 • :blum:
  Blum
  Blum
 • :dalghak:
  dalghak
  dalghak
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :girl_devil:
  Girl Devil
  Girl Devil
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :beach:
  Beach
  Beach
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :ghelyun:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :چوبله:
  Chuble
  Chuble
 • :ss:
  ss
  ss
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :fool:
  Fool
  Fool
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :pilot:
  Pilot
  Pilot
 • :sigari:
  sigari.gif
  sigari.gif
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :77:
  77
  77
 • :63:
  63
  63
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :38:
  38
  38
 • :68:
  68
  68
 • :23:
  23
  23
 • :28:
  28
  28
 • :25:
  25
  25
 • :66:
  66
  66
 • :100:
  100
  100
 • :sibil:
  sibil.gif
  sibil.gif
 • :scare:
  Scare
  Scare
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :Referee:
  Referee
  Referee
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :love:
  Love
  Love
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :treaten:
  Treaten
  Treaten
 • :جیم:
  gym
  gym
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :34:
  34
  34
 • :76:
  76
  76
 • :focus:
  Focus
  Focus
 • :59:
  59
  59
 • :107:
  107
  107
 • :57:
  57
  57
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :fio:
  fio
  fio
 • :106:
  106
  106
 • :icecream:
  Icecream
  Icecream
 • :55:
  55
  55
 • :54:
  54
  54
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :18:
  18
  18
 • :stinker:
  Stinker
  Stinker
 • :51:
  51
  51
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :27:
  27
  27
 • :50:
  50
  50
 • :101:
  101
  101
 • :26:
  26
  26
 • :48:
  48
  48
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :ملوان:
  malavan
  malavan
 • :welcome1:
  Welcome1
  Welcome1
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :barca:
  barca
  barca
 • :64:
  64
  64
 • :air_kiss:
  Air Kiss
  Air Kiss
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :real:
  real
  real
 • :105:
  105
  105
 • :111:
  (111)
  (111)
 • :666:
  666
  666
 • :بی تربیت:
  (2508)
  (2508)
 • :خدا:
  (76)
  (76)
 • :خودتی:
  (2697)
  (2697)
 • :جلف:
  (274)
  (274)
 • :فهمیدم:
  56
  56
 • :غذا:
  (2074)
  (2074)
 • :دیوانه:
  (266)
  (266)
 • :خاک:
  59
  59
 • :150:
  (2478)
  (2478)
 • :چاکریم:
  2lxe53l
  2lxe53l
 • :تکبیر:
  55
  55
 • :صلوات:
  (276)
  (276)
 • :look:
  Looksmiley
  Looksmiley
 • :دماغ:
  Damagh
  Damagh
 • :دوست:
  (2481)
  (2481)
 • :lab1:
  Vishenka 03
  Vishenka 03
 • :بوس1:
  Vishenka 11
  Vishenka 11
 • :lab2:
  Inlove
  Inlove
 • :lab3:
  7
  7
 • :خیانت:
  Jealous
  Jealous
 • :بوس2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :نه:
  Nono
  Nono
 • :هدفون:
  Headphones2
  Headphones2
 • :آرایش:
  Lipstick
  Lipstick
 • :تاب:
  Swing2
  Swing2
 • :کادو:
  Gift
  Gift
 • :سیگار2:
  Bad Boys 20
  Bad Boys 20
 • :زندانی:
  (877)
  (877)
 • :قر:
  29dz8zk
  29dz8zk
 • :yess:
  47b20s0
  47b20s0
 • :بپر:
  Cheerleader3
  Cheerleader3
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :هورا:
  999
  999
 • :رقص1:
  tabeta
  tabeta
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :چرخش:
  (107)
  (107)
 • :تکنو:
  (177)
  (177)
 • :ساز:
  (644)
  (644)
 • :گیتار1:
  (1268)
  (1268)
 • :گیتار2:
  (701)
  (701)
 • :تخت:
  (925)
  (925)
 • :رقص3:
  Vishenka 04
  Vishenka 04
 • :رقص2:
  Dan
  Dan
 • :dor:
  dor
  dor
 • :رقص:
  Dancegirl2
  Dancegirl2
 • :hi2:
  Hi5
  Hi5
 • :yatta:
  Yattasmiley
  Yattasmiley
 • :varje:
  varje
  varje
 • :jigh:
  jigh
  jigh
 • :جوجو:
  Smilie Girl 169
  Smilie Girl 169
 • :شطرنج:
  Viannen 98
  Viannen 98
 • :جنسیت:
  151fs445567
  151fs445567
 • :222:
  (2232)
  (2232)
 • :تهدید:
  (1456)
  (1456)
 • :نفس کش:
  (1684)
  (1684)
 • :مشت:
  (1284)
  (1284)
 • :قیچی:
  (362)
  (362)
 • :زبون:
  (933)
  (933)
 • :تنبیه1:
  (1255)
  (1255)
 • :تنبیه2:
  (469)
  (469)
 • :جیز:
  Stp
  Stp
 • :چماق:
  (619)
  (619)
 • :پتک:
  (2433)
  (2433)
 • :چکش:
  Maniac
  Maniac
 • :دعوا:
  42kmoig
  42kmoig
 • :دادگاه:
  1043
  1043
 • :گاز:
  Cannibal
  Cannibal
 • :شمشیر:
  Duel
  Duel
 • :خودکشی:
  (389)
  (389)
 • :خواب:
  Mog
  Mog
 • :اعدام:
  Guillotine
  Guillotine
 • :خل:
  (515)
  (515)
 • :کلت:
  Guntootsmiley
  Guntootsmiley
 • :قتل:
  Grngrinbig
  Grngrinbig
 • :رگبار:
  Bigun
  Bigun
 • :دوئل:
  Gangsters
  Gangsters
 • :رانندگی:
  Wind14
  Wind14
 • :ayine:
  ayeneh
  ayeneh
 • :حمام:
  (2676)
  (2676)
 • :jaru:
  jaru
  jaru
 • :mosahebe:
  mosahebe
  mosahebe
 • :کارت:
  Protest
  Protest
 • :کابوی:
  Cowboysmile
  Cowboysmile
 • :جنگ:
  (2049)
  (2049)
 • :بلندگو:
  (2648)
  (2648)
 • :قطار:
  (2151)
  (2151)
 • :درخت:
  Hangin
  Hangin
 • :فرار:
  Sm194
  Sm194
 • :بیرون:
  (1479)
  (1479)
 • :ریسه:
  rise
  rise
 • :165:
  165
  165
 • :زار:
  (1692)
  (1692)
 • :333:
  333
  333
 • :دستمال:
  (948)
  (948)
 • :zari:
  zari
  zari
 • :ha:
  ha
  ha
 • :gaah:
  Gaah
  Gaah
 • :162:
  162
  162
 • :chomagh:
  chomagh
  chomagh
 • :gorz:
  gorz
  gorz
 • :dali:
  dali
  dali
 • :145:
  145
  145
 • :021:
  021
  021
 • :هندونه:
  (50)
  (50)
 • :آبنبات:
  abnabat
  abnabat
 • :مسواک:
  mesvak
  mesvak
 • :زنبور:
  zanbur
  zanbur
 • :400:
  (279)
  (279)
 • :444:
  444
  444
 • :eynak:
  eynak
  eynak
 • :pelk:
  pelk
  pelk
 • :pok:
  pok
  pok
 • :سیگار:
  145fs63704
  145fs63704
 • :جیز2:
  126fs3187096
  126fs3187096
 • :عرق:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :عرق1:
  Aragh
  Aragh
 • :fekr:
  fekr
  fekr
 • :khol:
  khol
  khol
 • :gher:
  gher
  gher
 • :lode:
  lode
  lode
 • :ترول1:
  Terol1
  Terol1
 • :ترول2:
  Terol2
  Terol2
 • :ترول3:
  Terol3
  Terol3
 • :ترول4:
  Terol4
  Terol4
 • :ترول5:
  Terol5
  Terol5
 • :ترول6:
  Terol6
  Terol6
 • :ترول7:
  Terol7
  Terol7
 • :ترول8:
  Terol8
  Terol8
 • :ترول9:
  Terol9
  Terol9
 • :ترول10:
  Terol10
  Terol10
 • :ترول11:
  Terol11
  Terol11
 • :ترول12:
  Terol12
  Terol12
 • :رقص4:
  raghs
  raghs
 • :خرس:
  khers
  khers
 • :خنده:
  khande
  khande
 • :غمگین:
  ghamgin
  ghamgin
 • :شاد:
  shad
  shad
 • :خنده1:
  khande1
  khande1
 • :خجالت:
  khejalat
  khejalat
 • :زبون1:
  zabun1
  zabun1
 • :خفه:
  (16)
  (16)
 • :دماغ1:
  (65)
  (65)
 • :لوتی:
  63izs7n
  63izs7n
 • :tey:
  Viannen 81
  Viannen 81
 • :صندلی:
  (253)
  (253)
 • :آتیش:
  (2353)
  (2353)
 • :welcome:
  (2095)
  (2095)
 • :تولد:
  Bdayparty
  Bdayparty
 • :چلاق:
  72
  72
 • :star:
  (1748)
  (1748)
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :down:
  Down
  Down
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :running:
  Running
  Running
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :square:
  Square
  Square
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :score:
  Score
  Score
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no2:
  No2
  No2
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :no1:
  No1
  No1
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :school:
  School
  School
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :out:
  Out
  Out
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • Soccer
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :005:
  005
  005
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :004:
  004
  004
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :003:
  003
  003
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :010:
  010
  010
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :002:
  002
  002
 • :German:
  German
  German
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :br:
  Br
  Br
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :09:
  09
  09
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :France:
  France
  France
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :007:
  007
  007
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :06:
  06
  06
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :England:
  England
  England
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :006:
  006
  006
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • Standard
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :police:
  Police
  Police
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :OK:
  OK
  OK
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :music:
  Music
  Music
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :office:
  Office
  Office
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :military:
  Military
  Military
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :band:
  Band
  Band
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :x:
  X
  X
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :director:
  Director
  Director
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :king:
  King
  King
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :console:
  Console
  Console
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :think:
  Think
  Think
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :death:
  Death
  Death
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :split:
  Split
  Split
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :show:
  Show
  Show
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :date:
  Date
  Date
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • Yahoo
 • :49:
  49
  49
 • :133:
  133
  133
 • :122:
  122
  122
 • :75:
  75
  75
 • :143:
  143
  143
 • :29:
  29
  29
 • :132:
  132
  132
 • :121:
  121
  121
 • :74:
  74
  74
 • :142:
  142
  142
 • :131:
  131
  131
 • :120:
  120
  120
 • :73:
  73
  73
 • :141:
  141
  141
 • :130:
  130
  130
 • :115:
  115
  115
 • :72:
  72
  72
 • :140:
  140
  140
 • :129:
  129
  129
 • :114:
  114
  114
 • :62:
  62
  62
 • :139:
  139
  139
 • :128:
  128
  128
 • :113:
  113
  113
 • :61:
  61
  61
 • :138:
  138
  138
 • :127:
  127
  127
 • :112:
  112
  112
 • :60:
  60
  60
 • :137:
  137
  137
 • :126:
  126
  126
 • :110:
  110
  110
 • :148:
  148
  148
 • :58:
  58
  58
 • :136:
  136
  136
 • :125:
  125
  125
 • :109:
  109
  109
 • :147:
  147
  147
 • :56:
  56
  56
 • :135:
  135
  135
 • :124:
  124
  124
 • :108:
  108
  108
 • :146:
  146
  146
 • :52:
  52
  52
 • :134:
  134
  134
 • :123:
  123
  123
 • :79:
  79
  79
 • :144:
  144
  144
 • Adium
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • Bananas
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • Blacky
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • FB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • Green
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • Other
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)