*** به آبـي دلان خـوش آمديـد ***

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک
 • :nish:
  nish
  nish
 • :sigar:
  sigar
  sigar
 • :hey:
  hey
  hey
 • :dep:
  depres
  depres
 • :asabi:
  asabi
  asabi
 • :1:
  1
  1
 • :5:
  5
  5
 • :10:
  10
  10
 • :8:
  8
  8
 • :11:
  11
  11
 • :6:
  6
  6
 • :9:
  9
  9
 • :16:
  16
  16
 • :4:
  4
  4
 • :barareh:
  Barareh
  Barareh
 • :41:
  41
  41
 • :3:
  3
  3
 • :24:
  24
  24
 • :15:
  15
  15
 • :19:
  19
  19
 • :71:
  71
  71
 • :43:
  43
  43
 • :13:
  13
  13
 • :53:
  53
  53
 • :36:
  36
  36
 • :2:
  2
  2
 • :20:
  20
  20
 • :12:
  12
  12
 • :40:
  40
  40
 • :46:
  46
  46
 • :39:
  39
  39
 • :7:
  7
  7
 • :65:
  65
  65
 • :69:
  69
  69
 • :67:
  67
  67
 • :45:
  45
  45
 • :33:
  33
  33
 • :70:
  70
  70
 • :102:
  102
  102
 • :47:
  47
  47
 • :31:
  31
  31
 • :14:
  14
  14
 • :17:
  17
  17
 • :42:
  42
  42
 • :104:
  104
  104
 • :30:
  30
  30
 • :44:
  44
  44
 • :32:
  32
  32
 • :78:
  78
  78
 • :37:
  37
  37
 • :35:
  35
  35
 • :103:
  103
  103
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :96:
  96
  96
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :good:
  Good
  Good
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :beee:
  Beee
  Beee
 • :blum:
  Blum
  Blum
 • :dalghak:
  dalghak
  dalghak
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :girl_devil:
  Girl Devil
  Girl Devil
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :beach:
  Beach
  Beach
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :ghelyun:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :چوبله:
  Chuble
  Chuble
 • :ss:
  ss
  ss
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :fool:
  Fool
  Fool
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :pilot:
  Pilot
  Pilot
 • :sigari:
  sigari.gif
  sigari.gif
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :77:
  77
  77
 • :63:
  63
  63
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :38:
  38
  38
 • :68:
  68
  68
 • :23:
  23
  23
 • :28:
  28
  28
 • :25:
  25
  25
 • :66:
  66
  66
 • :100:
  100
  100
 • :sibil:
  sibil.gif
  sibil.gif
 • :scare:
  Scare
  Scare
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :Referee:
  Referee
  Referee
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :love:
  Love
  Love
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :treaten:
  Treaten
  Treaten
 • :جیم:
  gym
  gym
 • :55:
  55
  55
 • :54:
  54
  54
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :barca:
  barca
  barca
 • :18:
  18
  18
 • :stinker:
  Stinker
  Stinker
 • :real:
  real
  real
 • :51:
  51
  51
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :27:
  27
  27
 • :50:
  50
  50
 • :101:
  101
  101
 • :26:
  26
  26
 • :48:
  48
  48
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :ملوان:
  malavan
  malavan
 • :welcome1:
  Welcome1
  Welcome1
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :64:
  64
  64
 • :air_kiss:
  Air Kiss
  Air Kiss
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :76:
  76
  76
 • :focus:
  Focus
  Focus
 • :34:
  34
  34
 • :59:
  59
  59
 • :107:
  107
  107
 • :57:
  57
  57
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :fio:
  fio
  fio
 • :106:
  106
  106
 • :icecream:
  Icecream
  Icecream
 • :105:
  105
  105
 • :111:
  (111)
  (111)
 • :666:
  666
  666
 • :بی تربیت:
  (2508)
  (2508)
 • :خدا:
  (76)
  (76)
 • :خودتی:
  (2697)
  (2697)
 • :جلف:
  (274)
  (274)
 • :فهمیدم:
  56
  56
 • :غذا:
  (2074)
  (2074)
 • :دیوانه:
  (266)
  (266)
 • :خاک:
  59
  59
 • :150:
  (2478)
  (2478)
 • :چاکریم:
  2lxe53l
  2lxe53l
 • :تکبیر:
  55
  55
 • :صلوات:
  (276)
  (276)
 • :look:
  Looksmiley
  Looksmiley
 • :دماغ:
  Damagh
  Damagh
 • :دوست:
  (2481)
  (2481)
 • :lab1:
  Vishenka 03
  Vishenka 03
 • :بوس1:
  Vishenka 11
  Vishenka 11
 • :lab2:
  Inlove
  Inlove
 • :lab3:
  7
  7
 • :خیانت:
  Jealous
  Jealous
 • :بوس2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :نه:
  Nono
  Nono
 • :هدفون:
  Headphones2
  Headphones2
 • :آرایش:
  Lipstick
  Lipstick
 • :تاب:
  Swing2
  Swing2
 • :کادو:
  Gift
  Gift
 • :سیگار2:
  Bad Boys 20
  Bad Boys 20
 • :زندانی:
  (877)
  (877)
 • :قر:
  29dz8zk
  29dz8zk
 • :yess:
  47b20s0
  47b20s0
 • :بپر:
  Cheerleader3
  Cheerleader3
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :هورا:
  999
  999
 • :رقص1:
  tabeta
  tabeta
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :چرخش:
  (107)
  (107)
 • :تکنو:
  (177)
  (177)
 • :ساز:
  (644)
  (644)
 • :گیتار1:
  (1268)
  (1268)
 • :گیتار2:
  (701)
  (701)
 • :تخت:
  (925)
  (925)
 • :رقص3:
  Vishenka 04
  Vishenka 04
 • :رقص2:
  Dan
  Dan
 • :dor:
  dor
  dor
 • :رقص:
  Dancegirl2
  Dancegirl2
 • :hi2:
  Hi5
  Hi5
 • :yatta:
  Yattasmiley
  Yattasmiley
 • :varje:
  varje
  varje
 • :jigh:
  jigh
  jigh
 • :جوجو:
  Smilie Girl 169
  Smilie Girl 169
 • :شطرنج:
  Viannen 98
  Viannen 98
 • :جنسیت:
  151fs445567
  151fs445567
 • :222:
  (2232)
  (2232)
 • :تهدید:
  (1456)
  (1456)
 • :نفس کش:
  (1684)
  (1684)
 • :مشت:
  (1284)
  (1284)
 • :قیچی:
  (362)
  (362)
 • :زبون:
  (933)
  (933)
 • :تنبیه1:
  (1255)
  (1255)
 • :تنبیه2:
  (469)
  (469)
 • :جیز:
  Stp
  Stp
 • :چماق:
  (619)
  (619)
 • :پتک:
  (2433)
  (2433)
 • :چکش:
  Maniac
  Maniac
 • :دعوا:
  42kmoig
  42kmoig
 • :دادگاه:
  1043
  1043
 • :گاز:
  Cannibal
  Cannibal
 • :شمشیر:
  Duel
  Duel
 • :خودکشی:
  (389)
  (389)
 • :خواب:
  Mog
  Mog
 • :اعدام:
  Guillotine
  Guillotine
 • :خل:
  (515)
  (515)
 • :کلت:
  Guntootsmiley
  Guntootsmiley
 • :قتل:
  Grngrinbig
  Grngrinbig
 • :رگبار:
  Bigun
  Bigun
 • :دوئل:
  Gangsters
  Gangsters
 • :رانندگی:
  Wind14
  Wind14
 • :ayine:
  ayeneh
  ayeneh
 • :حمام:
  (2676)
  (2676)
 • :jaru:
  jaru
  jaru
 • :mosahebe:
  mosahebe
  mosahebe
 • :کارت:
  Protest
  Protest
 • :کابوی:
  Cowboysmile
  Cowboysmile
 • :جنگ:
  (2049)
  (2049)
 • :بلندگو:
  (2648)
  (2648)
 • :قطار:
  (2151)
  (2151)
 • :درخت:
  Hangin
  Hangin
 • :فرار:
  Sm194
  Sm194
 • :بیرون:
  (1479)
  (1479)
 • :ریسه:
  rise
  rise
 • :165:
  165
  165
 • :زار:
  (1692)
  (1692)
 • :333:
  333
  333
 • :دستمال:
  (948)
  (948)
 • :zari:
  zari
  zari
 • :ha:
  ha
  ha
 • :gaah:
  Gaah
  Gaah
 • :162:
  162
  162
 • :chomagh:
  chomagh
  chomagh
 • :gorz:
  gorz
  gorz
 • :dali:
  dali
  dali
 • :145:
  145
  145
 • :021:
  021
  021
 • :هندونه:
  (50)
  (50)
 • :آبنبات:
  abnabat
  abnabat
 • :مسواک:
  mesvak
  mesvak
 • :زنبور:
  zanbur
  zanbur
 • :400:
  (279)
  (279)
 • :444:
  444
  444
 • :eynak:
  eynak
  eynak
 • :pelk:
  pelk
  pelk
 • :pok:
  pok
  pok
 • :سیگار:
  145fs63704
  145fs63704
 • :جیز2:
  126fs3187096
  126fs3187096
 • :عرق:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :عرق1:
  Aragh
  Aragh
 • :fekr:
  fekr
  fekr
 • :khol:
  khol
  khol
 • :gher:
  gher
  gher
 • :lode:
  lode
  lode
 • :ترول1:
  Terol1
  Terol1
 • :ترول2:
  Terol2
  Terol2
 • :ترول3:
  Terol3
  Terol3
 • :ترول4:
  Terol4
  Terol4
 • :ترول5:
  Terol5
  Terol5
 • :ترول6:
  Terol6
  Terol6
 • :ترول7:
  Terol7
  Terol7
 • :ترول8:
  Terol8
  Terol8
 • :ترول9:
  Terol9
  Terol9
 • :ترول10:
  Terol10
  Terol10
 • :ترول11:
  Terol11
  Terol11
 • :ترول12:
  Terol12
  Terol12
 • :رقص4:
  raghs
  raghs
 • :خرس:
  khers
  khers
 • :خنده:
  khande
  khande
 • :غمگین:
  ghamgin
  ghamgin
 • :شاد:
  shad
  shad
 • :خنده1:
  khande1
  khande1
 • :خجالت:
  khejalat
  khejalat
 • :زبون1:
  zabun1
  zabun1
 • :خفه:
  (16)
  (16)
 • :دماغ1:
  (65)
  (65)
 • :لوتی:
  63izs7n
  63izs7n
 • :tey:
  Viannen 81
  Viannen 81
 • :صندلی:
  (253)
  (253)
 • :آتیش:
  (2353)
  (2353)
 • :welcome:
  (2095)
  (2095)
 • :تولد:
  Bdayparty
  Bdayparty
 • :چلاق:
  72
  72
 • :star:
  (1748)
  (1748)
 • Pooh
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • Smiley
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :score:
  Score
  Score
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no2:
  No2
  No2
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :no1:
  No1
  No1
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :school:
  School
  School
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :down:
  Down
  Down
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :out:
  Out
  Out
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :running:
  Running
  Running
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :square:
  Square
  Square
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • Soccer
 • :France:
  France
  France
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :007:
  007
  007
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :06:
  06
  06
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :England:
  England
  England
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :006:
  006
  006
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :005:
  005
  005
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :004:
  004
  004
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :003:
  003
  003
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :010:
  010
  010
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :German:
  German
  German
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :002:
  002
  002
 • :br:
  Br
  Br
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :09:
  09
  09
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • Standard
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :director:
  Director
  Director
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :king:
  King
  King
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :console:
  Console
  Console
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :x:
  X
  X
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :death:
  Death
  Death
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :think:
  Think
  Think
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :split:
  Split
  Split
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :date:
  Date
  Date
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :show:
  Show
  Show
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :music:
  Music
  Music
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :police:
  Police
  Police
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :OK:
  OK
  OK
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :military:
  Military
  Military
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :office:
  Office
  Office
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :band:
  Band
  Band
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • Yahoo
 • :131:
  131
  131
 • :120:
  120
  120
 • :73:
  73
  73
 • :141:
  141
  141
 • :130:
  130
  130
 • :115:
  115
  115
 • :72:
  72
  72
 • :140:
  140
  140
 • :129:
  129
  129
 • :114:
  114
  114
 • :62:
  62
  62
 • :139:
  139
  139
 • :128:
  128
  128
 • :113:
  113
  113
 • :61:
  61
  61
 • :138:
  138
  138
 • :127:
  127
  127
 • :112:
  112
  112
 • :60:
  60
  60
 • :137:
  137
  137
 • :126:
  126
  126
 • :110:
  110
  110
 • :148:
  148
  148
 • :58:
  58
  58
 • :136:
  136
  136
 • :125:
  125
  125
 • :109:
  109
  109
 • :147:
  147
  147
 • :56:
  56
  56
 • :135:
  135
  135
 • :124:
  124
  124
 • :108:
  108
  108
 • :146:
  146
  146
 • :52:
  52
  52
 • :134:
  134
  134
 • :123:
  123
  123
 • :79:
  79
  79
 • :144:
  144
  144
 • :49:
  49
  49
 • :133:
  133
  133
 • :122:
  122
  122
 • :75:
  75
  75
 • :143:
  143
  143
 • :29:
  29
  29
 • :132:
  132
  132
 • :121:
  121
  121
 • :74:
  74
  74
 • :142:
  142
  142
 • Adium
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • Bananas
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • Blacky
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • FB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • Green
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • Other
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)